Analiz

Noktalama işaretleri: Türk Dil Kurumu (TDK) kuralları

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre 17 noktalama işareti var: Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işareti. Bu yazıda, TDK kurallarına göre noktalama işaretlerinin nasıl kullandığını madde madde açıklayacağız. Öncesinde Türkçe kullanımda noktalama işaretlerinin tarihine kısaca göz atıp TDK dışındaki sözlüklerde kaç adet noktalama işareti bulunduğunu da hatırlayalım.

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan işaretlere “noktalama işareti” adı veriliyor.

Türkçe yazı dilinin tarihi 7. ve 8. yüzyıllarda dikilen Orhon Yazıtları’na dayanıyor. Bu yazıtlarda yalnızca iki nokta (:) kullanılmış ve başka herhangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır.

Mahir Kalfa’nın aktardığına göre ilk kez 19. yüzyıldaki Tazminat Dönemi’nde, Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyununda birkaç noktalama işareti kullanılmıştı. Aynı dönemin önemli isimlerinden olan Ahmed Midhat Efendi, Felâtun Beyle Rakım Efendi adlı hikâyesinde; nokta, iki nokta, sıralı noktalar, soru işareti, ünlem, ayraç, konuşma çizgisi gibi işaretlere yer vermiş ama virgül ve noktalı virgül işaretlerini hiç kullanmamış.

Türkçe noktalama işaretlerinde standartlaşma, Cumhuriyet dönemindeki çabalar sayesinde mümkün oldu. Türkiye’de yazım kılavuzu hazırlamak, yazmak ve yayımlamak görevi Anayasa’nın 134. maddesine dayalı olarak çıkarılan 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun 37. maddesinin b fıkrasıyla Türk Dil Kurumu‘na verildi.

Noktalama işaretlerinin anlatımı ve örnek cümleler

TDK’ye göre 17 noktalama işareti var. Bunlar; nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işaretidir.

Kesme işareti dışındaki tüm noktalama işaretlerinden sonra muhakkak bir boşluk bırakılmalıdır.

Ali Püsküllüoğlu’nun “Türkçenin Yazım Kılavuzu” adlı kitabında 19 noktalama işareti, Nijat Özön’ün “Büyük Dil Kılavuzu” adlı kitabında ise 18 noktalama işareti var. TDK “işaret” kelimesini kullanmayı tercih ederken Püsküllüoğlu ve Özön “im” kelimesini kullanıyor.

Bu üç kaynakta anlatılan noktalama işaretleri şöyle:

Özetle, ters eğik çizgi ve denden işareti sadece TDK’nin noktalama işaretleri listesinde var. Sıralı noktalar, noktalı (uzun) çizgi, çengel imi, düzeltme imi ve yıldız imi ise bu listede yok.

Yıldız imi sadece Özön’ün kitabında yer alıyor. Püsküllüoğlu ise eğik çizgi gibi bazı noktalama işaretlerinde TDK’nin listesiyle, çengel imi gibi diğerlerinde ise Özön ile uyuşuyor.

Şimdi TDK’nin kılavuzuna göre noktalama işaretlerinin nasıl kullanıldığına bakalım:

 

1. NOKTA (.)

Noktalama işaretleri arasında en eski ve en çok bilinen işaret noktadır. Tamamlanmış cümlenin sonuna konulur. Temel görevi bir cümlenin bittiğini gösterir. Nokta ayrıca:

1. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Dr. (doktor), Prof. (profesör)…

2. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:

3. (üçüncü), 15. (on beşinci)

3. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:

3, 4 ve 7. maddeler

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

1. A.

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

29.5.1453

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

Tren 09.15’te kalktı.

7. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

8. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

1.000, 326.197

 

2. VİRGÜL (,)

Noktadan sonra en çok kullanılan noktalama işareti virgüldür. Temel görevi birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmaktır.

Virgül, metin içinde çok önemli bir yere sahiptir. Yanlış kullanılması durumda yanlış anlam doğurur. Örneğin bir haberde yanlış kullanılarak anlam kaymasına yol açtığı takdirde düzeltme yayımlanmasına bile sebep olabildiğini Türkiye basın tarihinde görüyoruz.

Virgül…

1. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller

2. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

3. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:

Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak)

4. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

Akşam, yine akşam, yine akşam,

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

5. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:

Adana’ya yarın gideceğim, dedi.

Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi. (Necati Cumalı)

6. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

 – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu.

7. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,

– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

8. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil­diren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette” gibi kelimelerden sonra konur:

Hayhay, memnun oluruz.

9. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)

10. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Sayın Başkan,

11. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:

38,6 (otuz sekiz tam, onda altı)

12. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

13. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

14. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:

ERGİN, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: Hem gider hem ağlar

UYARI: Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz: Yemekte bir karara varıp arkadaşına bakarak konuştu.

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz: Aklın yatarsa karar verirsin.

UYARI: Metin içinde -ınca/-ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı /mi ekinden sonra virgül konmaz.

 

3. NOKTALI VİRGÜL (;)

TDK’ye göre noktalı virgülün kullanımı şöyle:

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:

Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır­mak için konur:

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. (Atasözü)

3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

Nijat Özön’nün Büyük Yazım Kılavuzu’ndaki açıklamayı da eklemek faydalı olabilir. Buna göre noktalı virgül önceki tümceye “ancak, fakat, çünkü, ve, ne var ki, bu nedenle, bununla birlikte” gibi bağlaçlarla bağlanan tümcenin başına konur. Örneğin:

Dönüşte bir kez daha uğradı; fakat bulamadım.

Cumhuriyet Yayınları’na göre noktalı virgül bağlaçların yerine kullanılır:

Seni arayacaktım; (ama) zaman bulamadım.

A. Rıdvan Bülbül’e göre de noktalı virgül en çok içindeki sözcükler virgülle ayrılmış olan ve anlamca birbirine bağlı cümlecikleri ayırmakta kullanılır. Bir cümlenin hükmünden ayrılan ve “ancak, fakat, lakin, şu kadar ki, bununla beraber” gibi sözlerle başlayan cümleyi ayırmaya yarar. Noktalı virgül olan yerleri okurken, virgülden daha çok, noktadan daha az durulur.

Noktalı virgülü kullanmak virgülden daha zordur. Yani daha çok söz bilgisi ister; bundan yoksun olan bir kimse, noktalı virgülü her zaman yerinde kullanamaz.

Keyfi olarak noktalı virgülün yerine virgül, virgülün yerine de noktalı virgül konulmamalıdır. Aksi takdirde, bu işaretlerin değerleri ortadan kalkar.

 

4. İKİ NOKTA (:)

İki nokta işareti, bir açıklama ile ilgilidir. Yazıda okuyucunun dikkati, daha sonra gelecek olan açıklamaya, söze veya örneklere çekilir.

İki noktanın kullanımı, virgül ve noktalı virgül ile karıştırılmamalı. Noktalı virgül, daha çok anlam ve yapıca ilgili cümleleri birbirini bağlar. İki nokta ise cümleleri birbirine bağlamaz.

İki noktanın ardından gelen cümle, bir açıklama niteliğinde olmalıdır. Örneğin: “Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)”

1. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:

a:ile, ka:til, usu:le, i:cat.

2. Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur.

3. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçı sayar:

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün… (Falih Rıfkı Atay)

4. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

https:www.tdk.gov.tr

5. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7…

UYARI: İki noktadan sonra gelen ifade, cümle niteliği taşıyorsa, ilk harfi büyük yazılır.

 

5. ÜÇ NOKTA (…)

1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı… (Tarık Buğra)

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:

Arabacı B…’a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle­rin yerine konur:

… derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:

Koca Yusuf… Koca Yusuf, be!..

6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır.

— Kimsin?

— Yusuf…

— Hangi Yusuf?

— …

UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir.

 

6. SORU İŞARETİ (?)

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:

Ne zaman hayallerimize kavuşacağız?

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:

Adınız?

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

Yunus Emre (1240?-1320)

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur.

 

7. ÜNLEM İŞARETİ (!)

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur:

Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah!

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

UYARI: Ünlemden sonra üç nokta yerine iki nokta koymak yeterlidir.

 

8. KISA ÇİZGİ (-)

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

Soğuktan mı titriyor-

dum.

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:

al-ış, dur-ak vb.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:

al-, dur- vb.

5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur:

-ak, -den vb.

6. Heceleri göstermek için kullanılır:

a-raş-tır-ma

7. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:

09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması vb.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:

50-20=30

9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:

-2 °C

UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl.

 

9. UZUN ÇİZGİ (—)

1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna “konuşma çizgisi” de denir.

Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

— Eski şehri gezdin mi?

— Rothschild’in evine gittin mi?

— Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim)

UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

 

10. EĞİK ÇİZGİ (/)

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

Akın var / Güneşe akın! /Güneşi zapt edeceğiz / Güneşin zaptı yakın! (Nazım Hikmet)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

No.: 8 /2 Şehitkamil/ Gaziantep

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

12/10/1949, 11/IX/1324 vb.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

-a /-e, -an /-en vb.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

Journo

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

80/2=40

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

g/sn (gram/saniye)

 

11. TERS EĞİK ÇİZGİ (\)

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

C:\Belgelerim\Journo Haber Metinleri\Noktalama_Isaretleri.txt

 

12. TIRNAK İŞARETİ (“ ”)

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır:

Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:

Yeni bir “barış taarruzu” başladı.

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:

Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.

4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır:

Atasoy, Faysal Okan. “Noktalama işaretlerinin tarihi.” Turkish Studies 5.2 (2010): 823-860.

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.

 

13. TEK TIRNAK İŞARETİ (‘ ’)

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:

Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

 

14. DENDEN İŞARETİ (“)

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır:

a. Etken         fiil

b. Edilgen       “

c. Dönüşlü      “

ç. İşteş             “

 

15. YAY AYRAÇ ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Yunus Emre’nin (1240?-1320)…

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir:

Söyleşi yaptığımız kişi, “Elbette bu dediğiniz doğrudur (…) Sonuçta o bölgeyi görmüştüm” dedi.

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

496 (?) yılında doğan Fuzuli…

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:

1) A)

 

16. KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] )

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:

“Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra…” (Hilmi Yavuz)

3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:

Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

 

17. KESME İŞARETİ ( ’ )

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:

Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan,

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:

TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de,

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:

985’te, 8’inci madde,

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:

Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir.

6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler

a’dan z’ye kadar

UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel adalara, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüz

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Avrupalı, Gaziantepli.

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR – DE DA NASIL YAZILIR?

De, da ayrı mı, bitişik mi yazılır: Bitmeyen hataları anlamak için yeni deney

Noktalama işaretleri: Haberlerde en sık yapılan yanlışlar

Türkçe’ye övgü: Sanki gazetecilik için tasarlanmış bir dil

Bermal Baran

Kocaeli Üniversitesi'nin Görsel İletişim Tasarımı (İletişim Fakültesi) ve Türk Dili ve Edebiyatı (ÇAP) bölümlerinden mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi 'nin İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kocaeli ve Gaziantep’te yerel televizyon ve gazetelerde editör, TV muhabiri ve seslendirmen olarak çalıştı.

Journo E-Bülten